O-Net ม.6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 50

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 1

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 1
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 2

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 2
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 3

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 3
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 4

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 4
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 5

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 5
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 6

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 6
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 7

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 7
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 8

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 8
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 9

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 9
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

O-Net ระดับชั้น ม.6 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2550 ชุดที่ 10

By | O-Net ม.6, การงานอาชีพ ม.6 ปี 50, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ O-NET 50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 ชุดที่ 10
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญน้องๆ ทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

เลือกทำข้อสอบ O-Net ม.6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีอื่นๆ