ระหว่างโครงการกับโครงงานแตกต่างอย่างไรค่ะ

By December 27, 2015
[sharethis]
มีคำตอบ
สาธารณะ

0 คำตอบ

1

สาธารณะ

โครงการ หากเราอ่านความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้กล่าวถึงความหมายว่า แผนหรือเค้าโครงตามที่กำหนดไว้ และหมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยงานย่อย มีรายละเอียด ทั้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาการเริ่มต้นและจุดจบ งบประมาณที่ใช้ รวมถึงผลลัพธ์ที่วัดและประเมินผลได้ ซึ่งโครงการมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ หลักแสนล้าน หรือโครงการเล็กๆ งบประมาณมีกิจกรรมเดียว ขั้นตอนไม่ซับซ้อน การดำเนินโครงการจะมีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการในการบริหาร กิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้
สำหรับโครงงาน เป็น การศึกษาค้นคว้า ที่ได้ให้ผู้สนใจในเรื่องโครงงานใดๆ ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติตามความสามารถ และความถนัด สนใจ โดยใช้วิธีขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการศึกษาหาข้อมูลคำตอบจากเรื่องนั้น โดยมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกหัวข้อ การดำเนินงาน การวางแผนงาน ขั้นตอนการดำเนินงานด้านที่เราได้ค้นคว้า ซึ่งมีลักษณะของโครงงานแตกต่างกันไป ตั้งแต่ระดับเล็ก จนถึงโครงงานระดับใหญ่ เช่น โครงงานเชิงสำรวจ เชิงทดลอง เชิงสิ่งประดิษฐ์ ประเภททฤษฎี มีหลากหลายประเภทให้เราได้เลือกศึกษาค้นคว้าโครงงาน
ความแตกต่างของโครงการ และโครงงาน จึงแตกต่างในด้านรายละเอียดรูปแบบ การดำเนินกิจกรรมทั้ง 2 ส่วนตั้งแต่เริ่มต้น การดำเนินงาน และจนถึงขั้นตอนการประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามแต่ละลักษณะที่ดำเนินกิจกรรม

#1
  1. ขอบคุณครับ
  2. ขอบคุณมากครับ
สาธารณะ

อาจจะบอกได้ว่าโครงการนั้นเป็นตัวหลักของแผน
ส่วนโครงงานนั้นเป็นรายละเอียดย่อยครับ

#2

กรุณาเข้าระบบ หรือ สมัคร เพื่อส่งคำตอบ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน