Category

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1 ชุดที่ 1-2

By | ข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1 ชุดที่ 1-2
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1 ชุดที่ 1-3

By | ข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1 ชุดที่ 1-3
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1 ชุดที่ 1-4

By | ข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1 ชุดที่ 1-4
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ชุดที่ 1-5

By | ข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | One Comment

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ชุดที่ 1-5
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1ชุดที่ 1-1

By | ข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1ชุดที่ 1-1
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาคุณธรรม_จริยธรรม_อุดมการณ์_ความเป็นครู_มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการศึกษา_ชุดที่3

By | ข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, คุณธรรม-จริยธรรม-อุดมการณ์ | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาคุณธรรม_จริยธรรม_อุดมการณ์_ความเป็นครู_มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการศึกษา_ชุดที่3
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่1

By | Quiz, ข้อสอบครูผู้ช่วย, ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่1
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1 ชุดที่ 1-5

By | Quiz, ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 1 ชุดที่ 1-5
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More